წესები

რუსთავის №1 ავტობაზრობა AUTOPAPA-ს პარკირების მომსახურების გაწევის შესახებ წესები (ხელშეკრულება)


 1. საერთო დებულებები:
 1.1. წინამდებარე პარკირების მომსახურების წესები (შემდგომში „წესები") შედგენილია, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, არეგულირებს ავტომობილებისათვის პარკირების მომსახურების სფეროში ურთიერთობას და ადგენს, წინასწარ გამიზნულ, მრავალჯერადი გამოყენებისათვის საჭირო პირობებს, რომელიც განკუთვნილია პირთა განუსაზღვრელი წრისათვის.
 2. წინამდებარე წესებში გამოყენებული ტერმინები განიმარტება შემდეგნაირად: 
 „ავტობაზრობა AUTOPAPA" (ან „ავტობაზრობა") - კერძო საკუთრება, შემოსაზღვრული ღობით, მისამართზე: თბილისი-წითელი ხიდის გზატკეცილი, დოსააფის მიმდებარე ტერიტორია, ქ. რუსთავი.
 „შემსრულებელი" - შ.პ.ს."რუსთავის ავტობაზრობა" სკ 416 289 377
 "ავტობაზრობის მომსახურება" - „შემსრულებლის" მიერ "ავტობაზრობის" ტერიტორიაზე თავისუფალი გადაადგილების უფლების მინიჭება და აგრეთვე სხვა მომსახურება, რომელსაც „დამკვეთი" იღებს"ავტობაზრობაზე", მათ შორის "პარკირების მომსახურება".
 „დამკვეთი" - ნებისმიერი იურიდიული ან ფიზიკური პირი, რომელიც იმყოფება „ავტობაზრობა" AUTOPAPA-ს ტერიტორიაზე და იღებს "ავტობაზრობის მომსახურებას".
 „პარკინგი" – „ავტობაზრობის" ბეტონის ზედაპირის ნაწილი რამოდენიმე ავტომობილის განსათავსებლად„პარკირების მომსახურების" დადგენილი „ტარიფით".
 „საპარკინგე ადგილი" - ერთი ავტომობილის განსათავსებლად „პარკინგის" დანომრილი ნაწილი, რომელიც შემოსაზღვრულია ფერადი მარკირების ხაზებით.
 პარკირების მომსახურება" – „დამკვეთისათვის" „პარკინგზე" „საპარკინგე ადგილის" გამოყოფა, ავტომობილის მიბარების და შენახვის გარანტიის გარეშე.
 ტარიფი" - ერთი ან რამოდენიმე "ავტობაზრობის მომსახურების" საფასური, რომლის საზომი ერთეული (ოდენობა) დგინდება „შემსრულებლის" დირექტორის მიერ.
 „პარკირების მომსახურების" „ტარიფი" განთავსებულია სპეციალურ საინფორმაციო სტენდზე, რომელიც მდებარეობს თითოეული „პარკინგის" შესასვლელთან. 
 ბილეთი" - „შემსრულებლის" კუთვნილი დოკუმენტი, რომელშიც ასახულია ავტომობილის სახელმწიფო სარეგისტრაციო
 (ან ტრანზიტული ნომერი), ავტოტრანსპორტის შემოსვლის თარიღი, „ბილეთის" უნიკალური ნომერი და „ტარიფი". „ბილეთის" აღებით და „ავტობაზრობაზე" შემოსვლით „დამკვეთი" იღებს და ეთანხმება წინამდებარე„წესებს" და „პარკირების მომსახურების" „ტარიფებს". „ბილეთის" სრული დაფარვა უნდა მოხდეს „პარკინგიდან" გასვლამდე.
 "გადახდის შეყოვნების მომსახურება" - ფასიანი მომსახურება, რომელიც ანიჭებს „დამკეთს" მიღებული „ავტობაზრობის მომსახურების" დავალიანების გადახდის შესაძლებლობას.
 დროებითი შენახვის საწყობი" (შემდგომში „საწყობი") – „ავტობაზრობის" დაცული ტერიტორია, რომელზეც ხდება ავტოსატრანსპორტო საშუალების განლაგება, რომელთა მფლობელმაც დაარღვია წინამდებარე „წესების" ერთ-ერთი პუნქტი. „საწყობის" ტერიტორიაზე მოქმედებს „დროებითი შენახვის საწყობის წესები", რომელიც წარმოადგენს „წესების" განუყოფელ ნაწილს და მოქმედებს „პარკირების მომსახურების" შესაბამისი „ტარიფი".
 სტანდარტული პარკირება" - ნიშნავს ავტომობილის პარკირებას „ბილეთში" მითითებული „პარკინგის" ნომრის მიხედვით და „საპარკინგე ადგილზე", მარკირების ხაზის შიგნით ისე, რომ არ ფერხდებოდეს სხვა ავტომობილების თავისუფალი გადაადგილება. 
 ყველა სხვა შემთხვევა აღიქმება როგორც „არასტანდარტული პარკირება" და ტარიფიცირდება აღნიშნული მომსახურების ტარიფებით, პ.6.8 შესაბამისად.
 3. „შემსრულებელსა" და „დამკვეთს" შორის ხელშეკრულების საგანია: 
 3.1. „შემსრულებელი" უწევს, ხოლო „დამკვეთი" იღებს და დროულად იხდის „პარკირების მომსახურებას" აღნიშნულ „პარკინგზე" შესაბამისი „ტარიფის" მიხედვით. 
 3.2. „შემსრულებელი" იტოვებს უფლებას არ დაუშვას "ავტობაზრობაზე" „დამკვეთი" ახსნა-განმარტების გარეშე.
 4. მომსახურების ფასის გადახდის წესი:
 4.1. „პარკირების მომსახურების" საფასური „დამკვეთს" ერიცხება ყოველდღიურად.
4.2. „პარკინგზე" შესვლიდან „დამკვეთს" ერიცხება ერთი დღის „პარკირების მომსახურება" იმ „ტარიფის" მიხედვით, რომელიც მოქმედებს შესაბამის „პარკინგზე".
4.3. ყოველდღიურად 00:00 - ზე „დამკვეთს" ერიცხება მომდევნო დღის „პარკირების მომსახურება" და ასე შემდეგ, „ბილეთის" სრულ გადახდამდე და ავტომობილის „პარკინგიდან" გასვლამდე.
4.4. შესაძლებელია „დამკვეთისათვის" სხვა ერთჯერადი მომსახურების დარიცხვა, რომლის ღირებულებაც აღნიშნულია საიმფორმაციო სტენდზე.
4.5. "გადახდის შეყოვნების მომსახურება" ერიცხება „დამკვეთს" ყოველდღიურად, თუ დავალიანება შეადგენს 300 ლარს და მეტს, თითოეული „ბილეთის" მიხედვით.
4.6. "ავტობაზრობის მომსახურების" საფასური ჯამდება და ემატება „დამკვეთის" „ბილეთის" საფასურს.
5. „დამკვეთის" პასუხისმგებლობა და მოვალეობები: 
5.1. „დამკვეთი" ვალდებულია:
5.1.1. „ავტობაზრობაზე" ყოფნისას დაუყოვნებლივ დაიცვას წინამდებარე „წესები".
5.1.2. გადაიხადოს „ავტობაზრობის მომსახურების" დადგენილი საფასური ყოველდღიურად.
5.1.3. „შემსრულებლისათვის" ზიანის მიყენების შემთხვევაში სრულად აანაზღაუროს მიყენებული ზიანი.
5.1.4. დაიცვას სახანძრო უსაფრთხოების წესები.
5.1.5. პარკირებამდე მოხსნას ავტომობილიდან ადვილად მოსახსნელი საგნები.
5.1.6. შეინახოს ავტომობილზე სახელმწიფო სანომრე ნიშნები - მუდმივი ან სატრანზიტო.
5.1.7. ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში სრულად დაფაროს „შემსრულებლის" მიერ გაწეული მომსახურების დავალიანება.
5.1.8. უზრუნველყოს საკუთარი ავტომობილის უსაფრთხოება „ავტობაზრობაზე".
6. „ავტობაზრობის" დამატებითი მომსახურების საფასური:
6.1. „გადაუდებელი გასვლის მომსახურება" – „დამკვეთის" ავტომობილის გადაადგილება „ბილეთის" გადახდის გარეშე „პარკინგის" ზონის დატოვებით - 500 ლარი თითოეული ავტომობილი.
6.2. „საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის მომსახურება" – „დამკვეთის" ნებისმიერი რაოდენობის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა (მათ შორის სიგარეტის ნამწვი, ქაღალდი, ბოთლები და სხვა), რომელსაც „დამკვეთი" ტოვებს სანაგვე ურნებს გარეთ - 50 ლარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენის თითოეული სახეობისთვის.
6.3. „კომერციული საქმიანობის მომსახურება" – „დამკვეთის" მიერ კომერციული საქმიანობის განხორციელების შესაძლებლობა (მათ შორის სიგარეტებით, სასმელებით, საკვები პროდუქტებით და სხვა საქონლით ვაჭრობა) – 100 ლარი დღეში.
6.4. „მომსახურება „ნომრის გარეშე"" - „პარკინგზე" ავტომობილის განთავსება სახელმწიფო რეგისტრაციის ან სატრანზიტო ნომრის გარეშე - 100 ლარი თითოეული ავტომობილი.
6.5. „ ბილეთის აღდგენის მომსახურება" - „დამკვეთის" მიერ დაკარგული „ბილეთის" აღდგენა - 10 ლარი ერთ „ბილეთზე".
6.6. „ფოტო- ვიდეო გადაღების მომსახურება" - ფოტო და ვიდეო გადაღების შესაძლებლობის მინიჭება- 50 ლარი დღეში.
6.7. „მარკეტინგული მომსახურება" – „დამკვეთისათვის" საქონლისა ან/და მომსახურების რეკლამირების, ან ნებისმიერი სხვა სახის სარეკლამო პროდუქციის გავრცელების მომსახურება - 200 ლარი დღეში.
6.8. „არასტანდარტული პარკირების მომსახურება" – „დამკვეთის" მიერ ავტომობილის პარკირება „საპარკინგე ადგილზე", რომლის ნომერიც არ არის მითითებული „ბილეთში" ან პარკირების ხაზების დარღვევით ისე, რომ ფერხდება სხვა ავტომობილების თავისუფალი გადაადგილება - 40 ლარი ყოველი დღე. 

6.9. საპირფარეშო მომსახურების გაწევა ტერიტორიაზესაზოგადოების შეურაცმყოფელი ქცევა, რომელიც გულისხმობს ბუნებრივი მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას ბაზრობის ტერიტორიაზე  - ყოველ ჯერზე 50 ლარი.
7. „შემსრულებელი" უფლებამოსილია:

7.1. ცალმხრივად შეცვალოს, დაადგინოს მომსახურების პირობები და „წესები", „ტარიფის" ოდენობა, მათი გადახდის წესები „დამკვეთის" წინასწარი გაფრთხილების გარეშე.
7.2. ცვლილებები ძალაში შედის ქვემოთ ჩამოთვლილი კორპორატიული საინფორმაციო საშუალებებიდან ერთ-ერთზე პუბლიკაციის მომენტიდან:
7.2.1. ყოველკვირეული, უფასო, კორპორატიული გაზეთი „AUTOPAPA”.
7.2.2. კორპორატიული საიტი: http://autobazroba.com
7.2.3. კორპორატიული საიტი: http://autopapa.ge
7.2.4. გვერდი სოციალურ ქსელში: https://www.facebook.com/autopapa.ge
7.2.5. ხმოვანი მოწყობილობის საშუალებით, რომელიც განთავსებულია მე-3 „პარკინგზე".
7.2.6. „ავტობაზრობაზე" განთავსებული საინფორმაციო სტენდები.
7.3. გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში ცალმხრივად შეუცვალოს ავტომობილს ადგილმდებარეობა „დამკვეთზე" შეტყობინების გარეშე თუ ტერიტორიაზე: ხანძარია, მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები ან დაირღვა მე-5 მუხლის რომელიმე პუნქტი.
7.4. დააკისროს „დამკვეთს" მატერიალური პასუხისმგებლობა წინამდებარე „წესების" დარღვევის შემთხვევაში.
7.5. ცალმხრივად შეწყვიტოს „პარკირების მომსახურების" ხელშეკრულება, თუ „დამკვეთი" უხეშად, სისტემატურად არღვევს წინამდებარე „წესებს" ან/და არღვევს მომსახურების საფასურის გადახდის წესს, აგრეთვე უფლებამოსილია შეუწყვიტოს მომსახურების საფასურის დარიცხვა. ხელშეკრულების შეწყვეტამდე ყველა დარიცხული „ავტობაზრობის მომსახურების" საფასურები ექვემდებარება სრულ დაფარვას.
8. „შემსრულებელი" არაა პასუხისმგებელი:
8.1. პირადი ნივთების ან ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დაკარგვა, დაზიანებაზე.
8.2. სტიქიური მოვლენების (წვიმა, ქარი, სეტყვა,თოვლი, ელვა და სხვა ) მიერ მიყენებულ ზარალზე.
8.3. „ავტობაზრობაზე" მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევებზე, რომლებიც შეიძლება მოხდეს სხვა მესამე პირებს შორის. სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ავტოსატრანსპორტო შემთხვევის მონაწილეებს, „შემსრულებელი" კი თავის მხრივ უზრუნველყოფს ადგილზე სამართალდამცავი ორგანოების გამოძახებას.
8.4. „დამკვეთისთვის" მიყენებული ზიანის ანაზღაურებაზე, თუ „დამკვეთი" სარგებლობდა „არასტანდარტული პარკირებით".
9. სპეციალური (განსაკუთრებული) პირობები:
9.1. „პარკირების მომსახურების" საფასურის გადახდა წარმოებს საქართველოს ეროვნული ვალუტით - ლარით.
9.2. წინამდებარე „წესები" (ხელშეკრულება) მოქმედებს მხარეთა მიერ აღებული ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე.
9.3. „პარკინგზე" შესვლის დროს აუცილებელია „დამკვეთმა" მიიღოს „ბილეთი" და შეინახოს გასვლამდე.
9.4. წინამდებარე „წესები" შედგენილია თანაბარი ძალის მქონე ქართულ და რუსულ ენაზე, შეუსაბამობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ქართულ ვარიანტს.
9.5. „დამკვეთსა" და „შემსრულებელს" შორის დავის არსებობის შემთხვევაში, საქმე განიხილება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

რუსთავის ავტობაზრობაზე მომსახურების გაწევის წესების დაცვაზე პასუხისმგებელი პირი

უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი

ტელ: +995 322 05 05 55
E-Mail: info@autopapa.ge
     
აირჩიეთ ტრანსპორტირების ქვეყანა
Select your language / აირჩიეთ ენა /Оберіть свою мову
თქვენი კომფორტისათვის ყველა ფასი ნაჩვენები იქნება დოლარის ექვივალენტში