საჯარო ხელშეკრულება №1

საჯარო  ხელშეკრულება საბაჟო კონტროლის ზონაში პარკირების მომსახურების  გაწევის შესახებ                

 

შემსრულებელი: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „შ.პ.ს.რუსთავ ტერმინალ პლიუსი“ (სნ: 202463431) ხელმძღვანელობს რა საქართველოს კანონმდებლობით, საჯაროდ სთავაზობს პიროვნებათა განუსაზღვრელ წრეს საბაჟო კონტროლის ზონაში  მომსახურების მიღების შესაძლებლობას, რისთვისაც აქვეყნებს წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

 

 

მუხლი 1. ტერმინთა განმარტება

 

1.1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:      

ა) ხელშეკრულების მხარეები - შემსრულებელი და დამკვეთი;   

ბ) შემსრულებელი- შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმო რუსთავ ტერმინალ პლიუს.        

გ) შეთანხმება ხელშეკრულებასთან შეერთების შესახებ - ნიშნავს მოცემული ხელშეკრულების განსაკუთრებულ პირობებს არსებითი პირობების მითითებით, რომელზე ხელმოწერითაც „დამკვეთი“ იძლევა თანხმობას ხოლო „შემსრულებელი“ აცხადებს მზადყოფნას,შეასრულოს წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობები

დ) დაკვეთა - იგულისხმება მექანიკური  ავტოსატრანსპორტო საშუალებისათვის პარკირების მომსახურეობის გაწევა,პირი რომელსაც მინიჭებული უფლებამოსილებით/მინდობილობთ შემოყავს მექანიკური ავტოსატრანსპორტო საშუალება ასრულებს მხოლოდ „გადამნდობის“ ფუნქციას პასუხისმგებლობა კი გადადის ავტომობილის მფლობელზე.                     

ე) დამკვეთი - იგულისხმება ყოველთვის  „მფლობელი“. მფლობელად არ ითვლება ის პირი,  რომელიც,  თუმცა ახორციელებს ფაქტობრივ ბატონობას ნივთზე,  მაგრამ სხვა პირის სასარგებლოდ,  და რომელსაც ნივთის ფლობის უფლებამოსილება მიღებული აქვს ამ პირისაგან.  მფლობელად მიიჩნევა მხოლოდ უფლებამოსილების მიმნიჭებელი პირი.  თუ პირი ნივთს ფლობს იმ სამართლებრივი ურთიერთობის საფუძველზე, რომელიც განსაზღვრული ვადით ანიჭებს მას ნივთის ფლობის უფლებას ან ავალდებულებს მას ფლობდეს ნივთს,  მაშინ ეს პირი ითვლება პირდაპირ მფლობელად,  ხოლო უფლების მიმნიჭებელი ან ვალდებულების დამკისრებელი მიიჩნევა არაპირდაპირ მფლობელად. რომლის სახელზეც ან სახელითაც შემოდის მექანიკური ავტოსატრანსპორტო საშუალება „შემსრულებლის“ ტერიტორიაზე და  აღირიცხება როგორც „მფლობელი“. ვ)დამკვეთი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ფიზიკური/იურიდიული პირი (მისი წარმომადგენელი რომელიც მოქმედებს მისთვის  მინიჭებული  უფლებამოსილების ფარგლებში).    

ზ) მფლობელი - ივარაუდება რომ წარმოადგენს მექანიკური  ავტოსატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრეს.

თ) საბაჟო კონტროლის ზონა - წარმოადგენს ღია ტიპის საბაჟო ტერმინალს ე.წ. „ღია მოედანს“,რომელიც ახორციელებს მომსახურეობის გაწევას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ბრძანების,საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ერთობლივი ბრძანებისა N998-1188,საქართველოს მთავრობის დადგენილებისა და შ.პ.ს.“რუსთავ ტერმინალ პლიუსი“-ს დირექტორის ბრძანების საფუძველზე მიღებული „საბაჟო კონტროლის ზონაში პარკირების და მომსახურების წესის გაწევის შესახებ“ ხელშეკრულების და ხელშეკრულებასთან მიერთების შესახებ შეთანხმებას  რომელიც ითვლება წინამდებარე საჯარო ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.                       

ი) ღია მოედანი- პარკირებისა და მომსახურეობის გაწევის ადგილი მდებარეობს მისამართზე: ქ.რუსთავი თბილისი წითელი-ხიდის გზატკეცილი,დოსააფის მიმდებარე ტერიტორია (ავტომობილების ბაზრობა „AUTOPAPA“ -შემდგომში „ტერიტორია“) რომელიც დაყოფილია პარკირების ზონებად   (T-1;  T-1 ვიპი „VIP“ ;  T-2;  T-2 ვიპი „VIP“ ; T-3; T-3 ვიპი „VIP“ ; T-4; T-4 ვიპი „VIP“) ხოლო პარკირების ზონები შესაბამისი ნომრიან პარკირების ადგილებად.

კ) მომსახურეობის გაწევა- ნიშნავს მხოლოდ და მხოლოდ პარკირების ადგილის გამოყოფას, მომსახურეობის გაწევას  წინამდებარე ხელშეკრულების,ხელშეკრულებასთან მიერთების შესახებ შეთანხმების  და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებით, მიბარებისა ან სასაწყობო შენახვის მომსახურეობის გარეშე,  „ღია მოედანზე“  ავტომობილის შემოყვანა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებილი მექანიკური ავტოსატრანსპორტო საშუალების სავალდებულო პროცედურის გავლისათვის „განბაჟებისათვის“ დროებით თავის არიდების მიზნით.         

ლ) „ვტოტრანსპორტი - მექანიკური ავტოსატრანსპორტო საშუალება                                    

მ) ბილეთი - „დამკვეთისათვის“ გადაცემული სპეციალური ნებართვა რომელიც დაბეჭდილია ქაღალდის მატარებელზე.

ნ) დროებითი  გასვლა - „დამკევთის“ მიერ „ღია მოედანი“-ს 48 საათით დატოვება.                    

ო) „დავალიანება“- ნიშნავს „დამკვეთის“ ფულად ვალდებულებას „შემსრულებლის“ მიმართ, რომლის ვადაც დადგა ან ამ ფულადი ვალდებულების მიხედვით გადასახდელ თანხას.

პ) ყოველდღიური გადახდა - ნიშნავს მომსახურებისთვის გაწეული საფასურის გადახდას,რომელიც განსაზღვრულია ხელშეკრულებასთან შეერთების შესახებ შეთანხმებაში, რომელსაც „დამკვეთი“ უხდის „შემსრულებელს“.      

ჟ) ფასის მაჩვენებელი ბლანკი - ბლანკი რომელზეც აღნიშნულია ავტომობილის მფლობელის, მძღოლის ან მანქანის შემომყვანის  ტელეფონის ნომერი და ვტტ-ს ნომერი.

რ) სწორი(სტანდარტული) პარკირების მომსახურება - ნიშნავს ავტოტრანსპორტის განთავსებას  (2,5მ.X5მ. შემოსაზღვრულია ბეტონის საფარზე  ნიშნულში)   „ღია მოედანზე“.

ს) არასწორი (არასატნდარტული) პარკირების მომსახურება - ავტოტრანსპორტის ან მისი ნებისმიერი ნაწილის ისეთი სახით განთავსება, რომელიც ცდება „გეომეტრიული ფიგურის“ ფორმას „სწორ (სტანდარტულ) პარკირებას“ 2,5მ.X5მ. შემოსაზღვრულია ბეტონის საფარზე  ნიშნულით).აღნიშნული მომსახურების საფასურია 40 ლარი.

ტ)Т- საწყობი“  - წარმოადგენს ტერიტორიას რომელიც შემოსაზღვრულია ღობით (სულ 74 ადგილი, კვადრატული მეტრი 1800) მდებარეობს „ღია მოედნის“ ტერიტორიაზე, ავტოსატრანსპორტო საშუალება ექვემდებარება „ტ-საწყობში“ გადაყვანას თუ პარკირების მომსახურების საფასური აღწევს „ზღვრულ ოდენობას“  

უ)ზღვრული ოდენობა“ - ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე  თუ არ არის გადახდილი სამი თვის განმავლობაში პარკირების მომსახურების საფასური ავტოტრანსპორტის „ღია მოედანზე“ შემოყვანის მომენტიდან ან/და ავტოტრანსპორტის სავარაუდო საბაზრო ღირებულება უტოლდება პარკირების მომსახურებისათვის უკვე გაწეული საფასურის ნახევარს, სრულ მოცულობას ან/და თუ „დამკვეთი“ უხეშად, სისტემატურად არღვევს  „საჯარო  ხელშეკრულებას საბაჟო კონტროლის ზონაში პარკირების მომსახურების  გაწევის შესახებ“    მომსახურების საფასურის გადახდის წესს  2 წლის მანძილზე“.    

ფ) „T -საწყობის“   პარკირების მომსახურების გაწევის  წესი  და  შ.პ.ს.“ რუსთავ ტერმინალ პლიუსის“   „საჯარო  ხელშეკრულება საბაჟო კონტროლის ზონაში პარკირების მომსახურების  გაწევის შესახებ“ წარმოადგენს     ერთიან სისტემას  და ერთმანეთის განუყოფელი ნაწილები არიან.

 

 

მუხლი 2. ხელშეკრულების საგანი

 

2.1. ე.წ. „ღია მოედანი“ ახორციელებს მომსახურეობის გაწევას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ბრძანების, საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ერთობლივი ბრძანებისა N998-1188,საქართველოს მთავრობის დადგენილების,შ.პ.ს.“რუსთავ ტერმინალ პლიუსი“-ს დირექტორის ბრძანების საფუძველზე მიღებული, საჯარო ხელშეკრულებით  „საბაჟო კონტროლის ზონაში პარკირების მომსახურების წესის გაწევის შესახებ“ და შეთანხმებით საჯარო  ხელშეკრულებასთან შეერთების შესახებ, ავტომობილის „მფლობელის“  მიმართ.                     

2.2. „შემსრულებელი“ აწვდის „დამკვეთს“ პარკირების ადგილის გამოყოფის მომსახურებას, მიბარების და შენახვის მომსახურეობის გარეშე. „ღია მოედანზე“„დამკვეთი“ შემოდის ავტომობილის განბაჟებისგან დროებით თავის არიდების მიზნით რომელიც გათვალისწინებულია საქართველოს კანონმდებლობით. ხელშეკრულებასთან მიერთების შესახებ შეთანხმება წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს, სადაც აღინიშნება  ავტოტრანსპორტის  მარკა, მოდელი,ვტტ ნომერი, ხელშეკრულების დადების  დრო, „დამკვეთის“ პირადი მონაცემები,         

2.3. „დამკვეთი“ იღებს ვალდებულებას გადაიხადოს „შემსრულებლის“ მიმართ მომსახურების გაწევისათვის დაწესებული  გადასახადი  წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებით.                 

2.4. წინამდებარე ხელშეკრულება საჯაროდ შეეხება პირთა განუსაზღვრელ წრეს, საბაჟო კონტროლის ზონაში პარკირების  მომსახურების მისაღებად მისი განთავსების გზით (პუბლიკაციით): „შემსრულებლის“ ოფიციალურ საიტზე  (ლინკიhttp://autopapa.com/ge/page/public-agreement-1)  (მუდმივად ხელმისაწვდომია გასაცნობად);

2.5. ითვლება რომ პირი ხელშეკრულებაზე მიერთების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის მომენტიდან გაეცნო და ეთანხმება წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებს რასაც ადასტურებს თავისი ხელმოწერით.

 

 

მუხლი 3. პარკირების მომსახურების წესები    

 

3.1. „ღია მოედანზე“ შესვლა შესაძლებელია კვირის ნებისმიერ დღეს 24 საათის განმავლობაში თუ თავისუფალი ადგილი  გააჩნია „შემსრულებელს“ პარკირების ზონაში. „ღია მოედნიდან“ გასვლა კი შესაძლებელია მას შემდეგ რაც „დამკვეთი“ შეასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს სრულად და ჯეროვნად.             

3.2. “შემსრულებელი“  „დამკვეთის“  ტერიტორიაზე შემოსვლის შემდგომ ავტოტრანსპორტს  აფიქსირებს    საიტ: http://rs.ge, კომპიუტერულ პროგრმა „მია“-ში,კომპიუტერულ პროგრამა „პირს“-ში,კომპიტერულ პროგრამა „სკუდ“-ში.        

3.3. „დამკვეთს“ შემოსვლის დროს ეძლევა ბილეთი,  სადაც მითითებულია თუ რომელი პარკირების ზონის ნომრიან ადილზე უნდა  განთავსდეს  ავტოტრანსპორტი, აღნიშნულია მისი სახელი და გვარი, ტელეფონის ნომერი, შემოსვლის დრო. იმ შემთხვევაში თუ „დამკვეთი“ და „შემსრულებელი“ შეთანხმდებიან პარკირების ადგილის შეცვლაზე, „დამკვეთი“ მიიღებს ახალ ბილეთს ,მაგრამ ამ შემთხვევაში მომსახურეობის თანხის გადახდა მოხდება ახალ ბილეთში მითითებული პარკირების ზონის ნომრიანი   ადგილისათვის გადასახდელი საფასურის მიხედვით, იმ დღიდან რა დღიდანაც მოხდა პარკირების ბილეთის. გაცემა.                            

3.4.  „დამკვეთი“ ვალდებულია ავტომობილის შემოყვანისა და გაჩერების შემდგომ,  საქარე მინაზე მიაკრას  „ ფასის მაჩვენებელი ბლანკი“  შემდგომში („ბლანკი“) სადაც დაფიქსირებული იქნება მისი  ან ავტომობილის მფლობელის, მძღოლის ან მანქანის შემომყვანის  ტელეფონის ნომერი და ვტტ-ს ნომერი. ზემოთაღნიშნული  დარღვევის შემთხვევაში კლიენტი დაჯარიმდება 100 (ასი) ლარის ოდენობით. გაფრთხილების შემდეგ თუ „მომხმარებელმა“ მაინც არ მიაკრა  ბლანკი  მაშინ ჯარიმა 100 (ასი) ლარი დაეკისრება ყოველდღიურად,სანამ არ შეასრულებს აღნიშნულ  ვალდებულებას. „ბლანკის“ დაზიანების დაკარგვის შემთხვევაში პირმა დაუყონებლივ უნდა აცნობოს „შემსრულებლის“ ადმინისტრაციას,წინააღმდეგ შემთხვევაში აღნიშნული ქმედება ჩაითვლება ვალდებულების შეუსრულებლობად.                                     

3.5. „დამკვეთი“  ვალდებულია ავტოტრანსპორტის გაჩერება უზრუნველყოს წინამდებარე ხელშეკრულების წესების შესაბამისად.    

3.6. „დამკვეთმა“ წინასწარ უნდა აცნობოს „შემსრულებელს“ რომ სურს ისარგებლოს  მომსახურების სახით „არასწორი (არასტანდარტული) პარკირებით“ ასეთ შემთხვევაში აღნიშნული მომსახურების საფასური დამატებული/ასახული იქნება მთლიანი მომსახურების საფასურში.იმ შემთხევაში თუ „დამკვეთი“  იყენებს მომსახურების ამ სახეს მაგრამ არ აცნობა „შემსრულებელს“ ამის შესახებ,მომსახურების საფასური ავტომატურად დაერიცხება „დამკვეთს“ რის შესახებაც დამკვეთი გაფრთხილებული იქნება პირადად სატელეფონო კომუნიკაციის საშუალებით.აღნიშნული მომსახურების საფასური დაერიცხება „დამკვეთს“ სანამ გააჩერებს ავტოტრანსპორტს  "სწორი(სტანდარტული) პარკირებით".

 

 

მუხლი 4. პარკირების მომსახურების ფასი და მათი გადახდის წესი

 

 

პარკინგის დასახელება (კოდი)

Т1, Т2, Т3, T4

Т1-VIP

Т2-VIP, Т3-VIP

T-5

T-საწყობი

მომსახურების საფასური,ლარი

5

10

8

2

1

 

შენიშვნა 1: T5 განკუთვნილია იმ ავტოტრანსპორთათვის რომელიც 2014 წლის 30 აპრილამდე შემოვიდნენ და შემოვლენ 19 მაისის შემდგომ  საბაჟო კონტროლის ზონაში და მოხვდნენ 2014 წლის 1 აპრილის მიღებული შეზღუდვაში აზერბაიჯანში ავტოტრანსპორტო საშუალებების ექსპორტთან   დაკავშირებით.

შენიშვნა 2: იაპონიაში წარმოებული მარჯვენა საჭიანი ავტომობილის პარკირების საფასური განისაზღვრება წინამდებარე ხელშეკრულების 4.9. მუხლის მიხედვით: 

 


4.1. მომსახურების საფასური პარკირების ზონების მიხედვით:      

4.2. ავტოტრანსპორტის შემოსვლის დროს „დამკვეთი“ იხდის  5 (ხუთ) ლარს მომსახურეობის ერთჯერადი გაწევის  გამო.

4.3. დამკვეთი ვალდებულია დავალიანება გადაიხადოს სრულად სანამ დავალიანება არ მიაღწევს 700 (შვიდას) ლარს, წინააღმდეგ შემთხვევაში იმ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებს რომლებიც შემოვიდნენ  2014 წლის 2 მარტიდან დამკვეთს  საპარკინგე ზონაში,  მიმდინარე გადასახადთან ერთად დამატებით დაერიცხება საკომისიო, 5 (ხუთი) ლარის ოდენობით, მომსახურების ყოველ დღეზე.

„4.4. დამკვეთი ვალდებულია დავალიანება გადაიხადოს სრულად სანამ დავალიანება არ მიაღწევს 300 ლარს, წინააღმდეგ შემთხვევაში იმ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებს რომლებიც შემოვიდნენ  2014 წლის 09 მაისიდან, დამკვეთს  საპარკინგე ზონაში მიმდინარე გადასახადთან ერთად დამატებით დაერიცხება საკომისიო, 5 (ხუთი) ლარის ოდენობით, მომსახურების გაწევის ყოველ დღეზე.“  

4.5. „დამკვეთმა“ მომსახურების საფასური უნდა გადაიხადოს „შემსრულებლის“ კუთვნილ საბანკო ანგარიშზე.

4.6. მხარეთა შორის ანგარიშსწორება ხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში.

4.7. 2014 წლის 13 ივნისიდან  ის ავტოსატრანსპორტო საშუალებები რომელიც შემოსულია და დგას საპარკინგე ზონაში T-1 VIP_ზე   დაფარავს  პარკირების მომსახურების საფასურს სრულად, 2014 წლის 13 ივნისიდან აღარ დაერიცხებათ საკომისიო 5 (ხუთი) ლარის ოდენობით მომსახურების გაწევის ყოველ დღეზე. ის ავტოსატრანსპორტო საშუალებები რომელიც შემოვა და გაჩერდება  საპარკინგე ზონაში T-1 VIP და  2014 წლის 13 ივნისიდან  არ დაერიცხება მიმდინარე  პარკირების მომსახურების საფასურთან ერთად საკომისიო 5 (ხუთი) ლარის ოდენობით.

4.8. 2014 წლის 12 ნოემბრიდან   იმ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მფლობელებს („დამკვეთს“)   რომელიც შემოსულია და იღებს პარკირების მომსახურებას  „ღია მოედანზე“ „შემსრულებლის“ მიმართ არსებული    პარკირების მომსახურების დავალიანების  სრულად დაფარვის შემთხვევაში  უფლება ეძლევა  ისარგებლოს ახალი ტარიფით 5 ლარი დღიურად   Т1, Т2, Т3,   პარკინგზე.

 4.9. 2015 წლის 01 ივლისიდან, იმ ავტომობილის მფლობელი (მესაკუთრე), რომელიც ღია მოედანზე შემოიყვანს,  იაპონიაში წარმოებულ და მარჯვენა საჭიან ავტომობილს  „ღია მოედანზე“ პარკირების საფასური    შეადგენს 0 ლარს დღიურად, შემოსვლის დღიდან 2015 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, გარდა ღია მოედნის საპარკინგე ზონის VIP ადგილებისა.  ამასთანავე ერთჯერადი მომსახურების საფასურს „დამკვეთი„ გადაიხდის წინამდებარე ხელშეკრულების მუხლი 4.2. შესაბამისად. 2015 წლის 1 იანვრიდან დამკვეთს დაერიცხება მის მიერ არჩეული დანომრილ ადგილლზე პარკირების მომსახურების საფასური, რომელიც განსაზღვრულია „შემსრულებლის“ მიერ.      

 

 

მუხლი 5. მხარეთა პასუხისმგებლობა     

 

5.1. „შემსრულებელი“  უფლებამოსილია                                                        

ა) დაადგინოს,შეცვალოს მომსახურების პირობები და წესები, ტარიფების ოდენობა, მათი გადახდის წესები და შემდეგ ცალმხრივად შეცვალოს ისინი. „შემსრულებელი“ ამ შეტყობინებას  ავრცელებს და აქვეყნებს  მის მიერ დადგენილი წესით საკუთარ ოფისში ან/და საიტზე (ლინკი http://autopapa.com/ge/page/public-agreement-1) . თუ ცვლილებების შედეგად იზრდება მომსახურების საფასური ან კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში „შემსრულებელი“  მიიღებს ზომებს და უზრუნველყოფს „დამკვეთის“ ინფორმირებას ინდივიდუალური შეტყობინების,სატელეფონო ზარით ან სხვა   საშუალებით, ყველა სხვა შემთხვევაში „დამკვეთის“მფლობელობაში არსებულ ტერიტორიაზე ინფორმაციის გამოქვეყნება ჩაითვლება  „დამკვეთისათვის“  ცნობილ- მისულ შეტყობინებად.

ბ) დამკვეთის შეუტყობინებლად შეცვალოს (გაადიდოს, შეამციროს „ღია მოედანის“  მოცულობა)   .

გ) „მომხმარებელი“ მიერ მითითებულ ნომერზე წინასწარი გაფრთხილების შემდგომ შეუცვალოს ავტოსატრანსპორტო საშუალებას ადგილმდებარეობა თუ „მომხმარებელი“ თავს არიდებს ავტომობილის ერთი საპარკინგე ზონის ნომრიანი ადგილიდან სხვა საპარკინგე ზონის ან ნომრიან ადგილზე გადაყვანას,არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს ამ ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოვალეობათა შესრულებას. (ამ შემთხვევაში დგება შესაბამისი აქტი ხოლო ევაკუატორით მომსახურების,ბილეთის შეცვლის ხარჯები, ეკისრება„მომხმარებელს)“

დ) მოთხოვოს „მომხმარებელს“ ბლანკის დაკვრა საქარე მინაზე.                                              

ე) მოახდინოს ავტოტრანსპორტის გადაყვანა „ Т- საწყობში“  თუ დამკვეთის დავალიანება მიაღწევს „ზღვრულ ოდენობას“.

5.2. „დამკვეთი“ ვალდებულია:

ა) გადაიხადოს მის მიერ შერჩეული საპარკინგე ზონის ნომრიანი ადგილისათვის განკუთვნილი გადასახადი მინიმუმ ყოველ 15 (თხუთმეტ) დღეში.                       

ბ) შეასრულოს ხელშეკრულებით, მომსახურეობის წესებით,  განსაზღვრული სატარიფო გეგმით და მხარეთა შორის სხვა შეთანხმებებით, განსაზღვრული ვალდებულებები, პირობები და მოთხოვნები და განახორციელოს თავისი, როგორც „დამკვეთის“ , უფლებები პირადად, ან წარმომადგენელის მეშვეობით, რომელიც მოქმედებს კანონის ან მინდობილობის საფუძველზე. ამასთან, ფიზიკური პირის მიერ გაცემული მინდობილობა, აუცილებელი წესით, დამოწმებული უნდა იყოს ნოტარიულად ან „დამკვეთის“ მიერ განსაზღვრული წესებით, ხოლო იურიდიული პირის მიერ გაცემული მინდობილობა მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით.       გ) დაუყოვნებლივ პირადად მიმართოს, ან/და წერილობით შეატყობინოს „შემსრულებელს“ მის შესახებ ინფორმაციის (ფიზიკური პირის სახელის, გვარის და მისამართის და იურიდიული პირის სახელწოდების, სამართლებრივი ფორმის, ან შერწყმის/გაყოფის შესახებ, რეკვიზიტების, წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების და იურიდიული მისამართის),აგრეთვე ავტოსატრანსპორტო საშუალების ნასყიდობის/ჩუქების/ან და სხვა   ხელშეკრულების დადების შესახებ რითაც იცვლება სატრანსპორტო საშუალების  „მფლობელი“ ან/და ავტოტრანსპორტის სამართლებრივი მდგომარეობა, ასევე ელექტრონული ფოსტის მისამართის ან სხვა, მათ შორის, ფაქტობრივი, საკონტაქტო მონაცემების ცვლილების შესახებ რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს წინამდებარე პირობების შესრულებაზე. უწყება, გზავნილი, წერილი ან სხვა, ჩაბარებულად ჩაითვლება თუ ის გაგზავნილია მხარეთათვის ცნობილ უკანასკნელ მისამართზე. ასევე მინდობილობის ან რწმუნების შემთხვევაში მისი ცვლილების ან გაუქმების შესახებ.                        

დ) დაუყოვნებლივ შეატყობინოს „შემსრულებელს“ ზეპირად, ხოლო ორი კალენდარული დღის ვადაში წერილობითი სახით, მისი გადახდისუუნარობის, რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის საქმის წარმოების დაწყების, ან იმ სხვა გარემოებათა შესახებ, რომლებმაც შესაძლოა შეაფერხონ ან შეუძლებელი გახადონ  „„დამკვეთი“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულება      

ე) აანაზღაუროს ყოველგვარი ზიანი რომელიც  მისი ბრალეულობით  მიყენებული იქნება „შემსრულებლისათვის“.            

ვ) შეინახოს სატრანსპორტო საშუალებაზე ადვილად მოსახსნელი საგნები,წინააღმდეგ შემთხვევაში „შემსრულებელი“ პასუხს არ აგებს მის დაკარგვაზე,დაზიანებაზე ან და სხვა იმდაგვარ შედეგზე რაც გაუფუჭებს „ავტოტრანსპორტის“ შემოყვანის დროს არსებულ მდგომარეობას.

5.3. ღია მოედნის  ავტოტრანსპორტით დატოვება  ბილეთის გარეშე ან/და მცდელობა დატოვებისა ისე რომ ვალდებულება არ არის შესრულებული ჯეროვნად და  სრულად იწვევს დაჯარიმებას - 500 ლარის ოდენობით. „დამკვეთის“ მიერ, ასეთი სახის მცდელობის ან/და ქმედების განხორციელების შემთხვევაში,  ის იღებს სრულ  პასუხისმგებლობას როგორც მესამეთა პირთა ასევე სახელმწიფო ორგანოების მიმართ, ამ მცდელობით ან/და ქმედებით  „შემსულებლისათვის“ მიყენებული ზიანის ანაზღაურებაზე. 

 

 

მუხლი 6. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა და ხელშეკრულების  პირობების შეცვლის წესი

 

6.1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ორივე მხარის მიერ ხელშეკრულებაზე შეერთების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის მომენტიდან და მოქმედებს მხარეთა მიერ ხელშეკრულების მიხედვით ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებამდე.            

6.2. წინამდებარე ხელშეკრულება შეიძლება შეიცვალოს „შემსრულებლის“ ინიციატივით ხელშეკრულების ცვლილებების განთავსებით (პუბლიკაციით):„შემსრულებლის“ ოფიციალურ საიტზე (ლინკი http://autopapa.com/ge/page/public-agreement-1)  (მუდმივად ხელმისაწვდომია გასაცნობად).ხელშეკრულების ცვლილებები მოქმედებს „შემსრულებლის“ ოფიციალურ საიტზე მათი განთავსების მომენტიდან.          

6.3. ხელშეკრულებაზე შეერთების შესახებ შეთანხმება ითვლება წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

 

 

მუხლი 7.ხელშეკრულების სხვა პირობები   

 

7.1. ამ ხელშეკრულების მიზნებისათვის „ფორს–მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული „დამკვეთის“ ან/და „შემსრულებლის“  შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეულ იქნეს ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა. აღნიშნულის შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს მეორე მხარეს, როგორც ზეპირად, ისე წერილობით.   

7.2. „შემსრულებელი“ პასუხს არ აგებს მის ტერიტორიაზე მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევაზე,რომელიც შეიძლება მოხდეს დამკვეთსა  და მესამე პირებს შორის.სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ავტოსატრანსპორტო შემთხვევის მონაწილეებს, „შემსრულებელი“ კი თავის მხრივ უზრუნველყოფს ადგილზე სამართალდამცავი ორგანოების გამოძახებას.     

7.3.  „ღია მოედანზე“  ქონების დაზიანების, თუ სხვა კანონსაწინააღმდეგო ქმედების ჩადენის შემთხვევაში გამოძახებული იქნება კრიმინალური პოლიცია. „შემსრულებელი“ პასუხს არ აგებს მესამე პირთა მიერ მის ტერიტორიაზე კანონსაწინააღმდეგო ქმედების ჩადენის ფაქტთან დაკავშირებით. „შემსრულებლის“ ტერიტორიაზე  მესამე პირების მიერ ჩადენილი კანონსაწინააღმდეგო ქმედების ჩამდენი პირების პასუხისმგებლობა უშუალოდ გადადის ამ პირებზე მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 7.4.ურთიერთობის შესახებ, რომელიც არ არის მოხსენიებული წინამდებარე ხელშეკრულებაში მხარეები ხელმძღვანელობენ მოქმედი კანონმდებლობით.

 

 

მუხლი 8.ხელშეკრულების განსაკუთრებული პირობები

 

8.1. „დამკვეთი“ უფლებაუნარიანობა. „დამკვეთი“განაცხადებს და ადასტურებს, რომ:   

8.2. „დამკვეთს“  აქვს საჭირო უფლებაუნარიანობა და ქმედუნარიანობა ხელშეკრულების დასადებად და ხელშეკრულების მიხედვით ვალდებულებების შესასრულებლად.

8.3. „დამკვეთის“ მიმართ არ არის აღძრული სისხლის სამართლის საქმე.

8.4. „დამკვეთის“ მიერ წარდგენილი ყველა ცნობა, რომლებსაც მოიცავს წინამდებარე ხელშეკრულება ან „შემსრულებლისათვის“ წარდგენილი სხვა დოკუმენტები, წარმოადგენს სიმართლეს და ზუსტს.      

8.5. ეს ხელშეკრულება სათანადოდ იქნა დადებული „დამკვეთის“ მიერ მოქმედი კანონმდებლობის ყველა მოთხოვნასთან სრული შესაბამისობით.

8.6. „დამკვეთმა“ სათანადოდ შეასრულა მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად მოთხოვნილი ყველა ქმედება, ხელშეკრულების ნამდვილობის ძალისა და მისი იძულებით შესრულების შესაძლებლობის უზრუნველსაყოფად.        8.7. „დამკვეთის“ მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების დასკვნები და შესრულებები არ ეწინააღმდეგება „დამკვეთის“ მესამე პირებთან გარიგების დებულებებს, საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას, კანონქვემდებარე აქტებს, სასამართლო გადაწყვეტილებებს ან ნებისმიერი ხასიათის სხვა დოკუმენტებს, რომლებიც ადგენს „დამკვეთის“ იურიდიულ ვალდებულებებს.

 

 

მუხლი 9. დასკვნითი დებულებები

 

9.1. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევისათვის „შემსრულებელი„ უფლებამოსილია დავალიანების ამოღების მიზნით მიმართოს სააღსრულებო ბიუროს გამარტივებული წესით წარმოების მოთხოვნით „დამკვეთის“  წინააღმდეგ.            

9.2.ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ნებისმიერი დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმებით.შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით რუსთავის საქალაქო სასამართლოსადმი მიმართვის გზის.ამასთან ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით მხარეები თანხმდებიან, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება (მათ შორის გადახდის ბრძანება ) საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 268-ე 1.1. პუნქტის შესაბამისად მიექცევა დაუყონებლის  აღსასრულებლად.  

9.3. „დამკვეთის“ მიერ „შემსრულებლის“ ვებ გვერდზე (ლინკი http://autopapa.com/ge/page/public-agreement-1)  ელექტრონული ფორმით წარმოდგენილი „საბაჟო კონტროლის ზონაში პარკირების მომსახურების  გაწევის შესახებ“ ხელშეკრულების პირობების გაცნობის შემდგომ, ხელშეკრულებასთან  მიერთების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის მომენტი ნიშნავს, პირობებზე დათანხმებას და  მომსახურების პირობების მიღებას.                         

9.4. წინამდებარე ხელშეკრულება,და შეთანხმება ხელშეკრულებაზე მიერთების შესახებ შედგენილია თანაბარი ძალის  ქართულ და რუსულ ენაზე,შეუსაბამობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ხელშეკრულების  ქართულ ვარიანტს.

     
Select your language / აირჩიეთ ენა /Оберіть свою мову
თქვენი კომფორტისათვის ყველა ფასი ნაჩვენები იქნება დოლარის ექვივალენტში